Search
img4
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17

MR / GMR / OR

De oudervereniging (OV) en de Medezeggenschapsraad (MR) zijn organen, waarbinnen ouders actief mee kunnen doen en denken over het reilen en zeilen op school. De MR is een wettelijk verplicht orgaan.

Dit orgaan bestaat uit leerkrachten en ouders. De ouders worden op de zakelijke ouderavond door de ouders in de MR gekozen en de leerkrachten kiezen binnen de teamvergadering wie van hen in dit orgaan zitting neemt.

De schoolleider heeft een adviserende taak en is dus niet lid van de MR. Via de MR hebben ouders en leerkrachten inspraak in beleidsmatige zaken, die te maken hebben met onderwijs en school. De oudergeleding van de MR is de spreekbuis van de ouders. Ouders kunnen dus invloed uitoefenen via de MR. De OV is wettelijk niet verplicht.

De oudervereniging wordt vaak gezien als klankbord voor ouders. Ook de OV leden worden op de zakelijke ouderavond gekozen. Wij hebben op onze school de MR en OV tot een orgaan gesmeed. Beide organen bespreken de lopende zaken samen met het personeel en treden ook als een blok naar buiten. Onze ervaring is dat beide oudergeledingen dit als positief ervaren. Er is in de praktijk geen verschil waarneembaar tussenbeide raden.

Met regelmaat wordt er door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vergaderd. Dit is een wettelijk verplicht orgaan, waar alle openbare scholen van de gemeente in vertegenwoordigd zijn. Elke school is vertegenwoordigd door een ouder of een leerkracht. Onze school wordt vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. De agendapunten van deze vergadering worden tijdens de OV/MR vergadering behandeld.

In de medezeggenschapsraad hebben zitting:

Namens de ouders:
Talitha Agricola (Voorzitter)
Clazina Hendriks (Penningmeester)
Audrey Greven (Secretaris)

Namens het personeel:
Tinaliet de Leeuw
Wietske van der Werff

Namens de OR:
Nynke Agricola
Karin van Pel
Amarins Aukes

De GMR wordt vertegenwoordigd door:
Marije Haringsma