Search
img4
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17

Onze visie

"De Beuk" is een openbare school. Ons bestuur is Onderwijsgroep Primus, een zelfstandige stichting met bevoegd gezag over 13 scholen.

Net als op alle andere openbare scholen laten wij in principe alle kinderen toe. De kinderen, ouders en leerkrachten van onze school hebben verschillende opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, net als in de maatschappij. Onze school schenkt aandacht aan de meest uiteenlopende denkbeelden en meningen. Verschillen tussen kinderen en ouders in opvattingen en levensbeschouwing of cultuur verzwijgen wij niet, maar gebruiken wij juist actief als uitgangspunt voor ons onderwijs.

Belangrijk voor het team is dat de school een omgeving is waarin het kind zich veilig en gelukkig voelt, zodat het zich maximaal kan ontplooien en ontwikkelen. Behalve aan lezen, spellen, schrijven en rekenen, wordt veel aandacht besteed aan wereldoriëntatie en creatieve vakken. In de vier pedagogische situaties: gesprek, werk, spel en viering komen deze vakgebieden ruim aan de orde.

Om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij zijn naast kennis en inzicht ook andere zaken van belang, zoals het leren omgaan met je medemens, elkaar helpen, respecteren en accepteren. 

Het team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de activiteiten, alsmede voor veranderingen en vernieuwingen. Vele beslissingen worden in overleg genomen. Regels en afspraken gelden voor alle teamleden, samen proberen we een goed werkklimaat te scheppen waarbinnen iedereen zo goed mogelijk kan functioneren.

"Openbaar Onderwijs: Samen, niet apart!"

Uitgangspunten

Met plezier naar school gaan is de basis voor goede prestaties. Wij proberen   zoveel mogelijk voorwaarden te scheppen om dit plezier mogelijk te maken. Om kwart over acht mogen de kinderen op school komen. Ze gaan nog even buiten spelen of gaan "vrij spelen” of bereiden zich voor op de werkzaamheden van die dag. Natuurlijk zijn er regels aan verbonden, want leren in vrijheid betekent wel rekening houden met. Zo is ons hele onderwijs opgebouwd. Wil een kind in de toekomstige maatschappij goed functioneren, dan zal het kind een aantal vaardigheden moeten hebben verworven. Niet alleen cognitieve vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden. Daarom is het zo belangrijk dat het kind veel met andere kinderen doet. Zo leren de kinderen elkaar waarderen en accepteren, respect opbrengen voor elkaars mening, maar ook samen te werken. Deze vaardigheden leert het kind o.a. op school. Hoe kun je anders met elkaar vieren, spelen, werken en praten? Dat is leren!

"Een school moet een leef- en werkgemeenschap zijn, waar kinderen zich veilig en gelukkig voelen. "